20 42 22 44 [email protected]

Den målrettede pædagogiske indsats

FORMÅL
Udviklingsplanen er overordnet set

  • Havhøjs gennemgående pædagogiske arbejds- og styringsredskab i forhold til arbejdet med hver enkelt ung

Konkret skal udviklingsplanen

  • skabe udvikling og sætte læringsprocesser i gang hos den unge,
  • bruges som redskab til at inddrage og give den unge mere selvindsigt, forståelse og perspektiv på sin udvikling gennem opholdet på Havhøj,
  • være et vigtigt instrument i samarbejdet mellem Havhøjs personale, specielt kontaktpersonen på den ene side og den unge og diverse eksterne aktører som visiterende myndighed og familie på den anden side.

PROCEDURE FOR UDARBEJDELSE OG OPSTART AF UDVIKLINGSPLANEN
Udviklingsplanen udarbejdes i løbet af de første 3 måneder, den unge er på Havhøj ud fra en fastlagt procedure, der angiver deadlines og ansvarsfordeling. På en forberedende børn- og ungekonference før den endelige udfærdigelse af udviklingsplanen, drøftes den unges forventninger og ressourser / begrænsninger og de heraf udledte potentialer og udviklingsmuligheder. Drøftelserne sker på baggrund af de foreløbigt indhentede pædagogiske erfaringer med den unge på Havhøj og den unges udfyldelse af skemaet ”Ressourcer og udviklingspotentialer”.

Handleplanen fra visiterende myndighed sammenholdes med denne fælles faglige indsigt i den unge og danner grundlag for udarbejdelse af den unges udviklingsplan. Med ordet ”sammenholdes” mener vi, at handleplanens forventninger bearbejdes og ”oversættes” til mere konkrete og operationelle mål og metoder i udviklingsplanen. Samtidig indgår den unges egne forventninger og motivation som vigtige parametre i udarbejdelsen af konkrete mål og metoder.

Leder og kontaktperson samarbejder om at udarbejde den færdige udviklingsplan på baggrund af et forslag fra kontaktpersonen. Herefter drøftes planen med den unge, som får eventuelle kommentarer skrevet ind i planen, inden den fremsendes til visiterende myndighed og evt. forældre.

PROCEDURE FOR LØBENDE REVISION AF UDVIKLINGSPLANEN
For at sikre udviklingsplanen som et reelt arbejdsredskab i det målrettede pædagogiske arbejde opdaterer vi løbende planen med henblik på væsentlige ændringer inden for viden, mål, metoder og resultater vedrørende den unge. Dette sker også efter fastlagt procedure. Revisionen indebærer en evaluering / status og en revision af alle områder i planen: mål, metoder og udvikling i øvrigt inden for temaerne: Overordnede / langsigtede mål, Udvikling og adfærd, Familieforhold, Skoleforhold og læring, Sundhedsforhold og Fritid og venskaber. Endvidere revideres områderne ”Ressourcer og potentialer” og ”Vanskeligheder og begrænsninger”. Derudover kommer den unges kommentarer til opfølgningen på udviklingsplanen med og Afsluttende konklusion og anbefalinger.

Der afholdes børn- og ungekonference hvert halve år i forbindelse med udarbejdelsen af en nyrevideret udviklingsplan, som udsendes efter konferencen. Revisionen er baseret på kontaktpersonens og det øvrige personales samtaler og arbejde med den unge, den unges udfyldelse af skemaet ”Ressourcer og udviklingspotentialer” og evt. nye punkter i den nye handleplan fra anbringende myndighed.

Som ved udarbejdelsen af den første udviklingsplan samarbejder kontaktperson og leder ud fra fastlagt procedure om de løbende revisioner og opdateringer af planen.

ARBEJDET MELLEM REVISIONERNE AF UDVIKLINGSPLANEN
I perioderne mellem udarbejdelse og revisionerne af udviklingsplanen sørger kontaktpersonen for i samarbejde med lederen, at ny viden om den unge resulterer i revision af mål og metoder i forhold til den unge. Kontaktpersonen bringer den nye viden og beslutningerne om de nye mål og metoder med til de jævnlige personalemøder, hvor ændringerne tages til referat. Lederen sørger efterfølgende for at lægge beslutninger og ny viden om en ung ind på Planner (Institutionens intranet) under den pågældende unge, så alle ansatte til enhver tid kan blive opdateret omkring arbejdet med den konkrete unge.

Havhøj arbejder ud fra en fast skabelon for opbygning af de unges udviklingsplaner og med en fast manual til kontaktpersonen vedr. selve udarbejdelsen af udviklingsplanen.