20 42 22 44 [email protected]

Møder og skemaer

Årsplan for møder m.m.
Indeholder alle vigtige møder i relation til den målrettede indsats (herunder Børn- og ungekonferencer) og personalemæssige aspekter (herunder supervision, temadage, pædagogiske dage m.m.)
Årsplanen ligger på Planner (Havhøjs intranet).

Børn- og ungekonferencer
Afholdes to gange om året pr. ung.
Her drøftes det målrettede arbejde med den unge og konferencen kommer med input til revision af hendes udviklingsplan.
Datoerne fremgår af årsplanen.

Statusmøder
Afholdes to gange om året med eksterne aktører som anbringende myndighed og forældre og evt. andre samarbejdspartnere. Den unges ophold evalueres, og der træffes beslutninger om det videre ophold med særligt fokus på mål og metoder.
Skabelonen til dagsordener på statusmøderne ligger på Planner

Personalemøder
Afholdes hver 14. dag.
Evaluerer den forløbne periode for alle unge, og der træffes aftaler omkring hver enkelt ung med særligt fokus på pædagogiske tiltag. Referater ligger på Planner.

Temadage/ pædagogiske dage
Afholdes en til to gange om måneden.
Temadage med intern kompetenceudvikling i form af undervisning og supervision af psykolog John Zeuthen med udgangspunkt i den aktuelle ungegruppe og deres diagnoser, problemstillinger og udvikling, og hvad der ellers kan komme til at fylde i form at input udefra eller indefra. Endvidere vil vi arbejde videre med opkvalificering af Havhøjs tilbud, bl.a. omkring det målrettede arbejde med fokus på indikatorer, skriftlighed, evaluering, dokumentation og effektmåling med udviklingskonsulent og psykoterapeut MPF Kjeld Læssøe. Både John og Kjeld bruges fortsat også til supervision af ledelsen. Pædagogiske dage med diverse opfølgninger, evalueringer etc.

Ugesamtaler
Både kontaktpersonen og en fra ledelsen har en samtale med den unge én gang om ugen. Hver anden gang tager samtalen afsæt fra referatet fra personalemødet og hvert halve år fra referatet fra Børne- og ungekonferencen.

Nedenstående skemaer beskriver systematiserede fremgangsmåder i det pædagogiske arbejde og kan derfor betragtes som metoder. Men da de ikke er officielt anerkendte pædagogiske metoder er de rubriceret som ”SKEMAER”.

”Skabelon for udviklingsplaner”
Alle udviklingsplaner for vores unge er opbygget ud fra den samme skabelon.

”Kontaktpersonens manual til udarbejdelse af udviklingsplan”
Beskriver proceduren for kontaktpersonens udarbejdelse af udviklingsplanen (som efterfølgende færdiggøres endeligt sammen med en leder).

”Ressourcer og udviklingspotentialer”
Skemaet bruges til at give den unge øget indsigt om egne ressourcer og udviklingspotentialer samt vanskeligheder og begrænsninger. Det er udgangspunkt for refleksioner sammen med den unge med henblik på, at den unge – i starten i samarbejde med den voksne – udvælger et mål, som der skal være særligt fokus på i det kommende halve år. En særlig pointe med skemaet er, at den unge via nye og gamle udgaver af skemaet rent visuelt kan følge sin egen udvikling. Skemaet indgår endvidere i de pædagogiske refleksioner på børn- og ungekonferencerne og personalemøderne etc. og er derfor også et af værktøjerne til udarbejdelse af den unges udviklingsplan.

Ungeevaluering
En til to gange om året udfylder hver enkelt ung dette evalueringsskema alene eller sammen med lederen. Der er både et pædagogisk og trivselsmæssigt fokus i forhold til den unge og et personalemæssigt fokus i og med at det også er personalets indsats, herunder relationen mellem voksne og de unge, der evalueres. De svar, der omhandler den enkelte unge, gennemgås med denne. De svar der har direkte relevans i forhold til en eller flere medarbejdere gennemgås med disse, bl.a. på efterfølgende MUS-samtale. Der vil her være et særligt fokus på kontaktpersonrollen.

Slut-evaluering
Inden for de sidste 3 måneder af den unges ophold udfylder den unge skemaet ”Slut-evaluering”.

Opfølgnings-evaluering
I et forsøg på at måle langtidseffekten af vores indsats på Havhøj, har vi her i 2015 besluttet at foretage en opfølgningsevaluering ca. et år efter flytning fra Havhøj. Den unges udfyldelse af skemaet forudsætter dog at denne har indvilget i dette.

Sags- og episodeanalyse
Et skema, som typisk vil bruges, når en indsats på en ung skal planlægges, når indsatsen planmæssigt evalueres, eller når indsatsen ikke fører til tilfredsstillende resultater. Der er tale om en refleksionsmodel, som bruges til at belyse faglige problemstillinger med henblik på at øge forståelse og finde veje til løsning. Handler om en enkelt problematik eller et enkelt mål. Ofte vil det være det mål, som er valgt i samarbejde med den unge, og som fremgår af skemaet ”Ressourcer og udviklingspotentialer”.

Ugeskema
Skemaet bruges til registrering af, hvordan den unge varetager sine pligter. Det dækker en uge ad gangen og udfyldes dagligt af de medarbejdere, der er på vagt. En leder tager skemaet med til ugesamtalen med den unge.

Strukturplan
Planen udgøres af et skema over indholdet i overskriftsform af den unges hverdag i en uge frem.

Den unges oplevelse af inddragelse
Skemaet bruges til at måle den unges aktuelle oplevelse af inddragelse på forskellige områder f.eks. i hverdagen på Havhøj, indretning af værelse, valg af arbejdspunkter, udformning af udviklingsplanen. Skemaet giver også rig mulighed for en yderligere samtale om vittigheden af at lade sig inddrage og få mere medindflydelse, medbestemmelse etc. Skemaet benyttes sammen med ungeevalueringen en til to gange om året.

Selvregistreringsskema/ Kognitiv skema
Skemaet laves helt individuel til den enkelte elev og bruges bl.a. til at registrere adfærd/udvikling f.eks. når en ung ønsker at blive bedre til at kommunikere med de andre børn/unge Mere selvstændig sikre sig, at få klaret praktiske ’ting’, som bad, tandbørstning. Registrering af hvor meget og på hvilken plan en social angst fylder, når f.eks. en ung har besluttet, at hun skal starte med at være med på indkøb etc. Det mest udbytterige ved selvregisteringsskemaerne er de medfølgende udviklingssamler, som giver stor mulighed for refleksioner også i forhold til tidligere oplevelser. Nogle unge profeterer også specielt af at bruge skemaet i forhold til skalaen fra 1 -10.