+ 45 9863 3100 [email protected]

Møder og skemaer

Møder

Årsplan for møder m.m.
Indeholder alle vigtige møder i relation til den målrettede indsats, fx beboerkonferencer, personalemøder og personalemæssige aspekter som supervision, temadage, pædagogiske dage m.m.

Børne- og ungekonferencer
Afholdes to gange om året pr. beboer i forbindelse med et personalemøde
Her drøftes det målrettede arbejde omkring beboeren, og kontaktpædagogen kan bede kollegaer om sparring og der er mulighed for at komme med input til revision af beboerens statusrapport. Datoerne fremgår af årsplanen.

Statusmøder
Afholdes to gange om året med eksterne aktører som anbringende myndighed, forældre og evt. andre samarbejdspartnere. Beboerens ophold evalueres, og der træffes beslutninger om det videre ophold med særligt fokus på mål og metoder. Ved opstarten af opholdet kan der ved behov være oftere opfølgningsmøder.

Personalemøder
Afholdes hver 14 dag, hvor der er en fast dagsorden med fokus på den forløbne periode for alle beboere, og der træffes aftaler omkring hver enkelt beboere med særligt fokus på pædagogiske tiltag.

 

 Temadage/ pædagogiske dage

Der afholdes løbende Temadage med intern kompetenceudvikling i form af undervisning og supervision af psykolog John Zeuthen og børne- og ungepsykiater Jacob Ørnberg med udgangspunkt i den aktuelle beboergruppe. Desuden arbejder vi løbende med opkvalificering af Havhøjs tilbud, bl.a. omkring det målrettede arbejde med fokus på indikatorer, skriftlighed, evaluering, dokumentation og effektmåling med udviklingskonsulent og psykoterapeut-MPF Kjeld Læssøe. Både John og Kjeld bruges fortsat også til supervision af ledelsen. Pædagogiske dage med diverse opfølgninger, evalueringer etc.

Ugesamtaler
Både kontaktpersonen og en fra ledelsen har en samtale med beboeren én gang om ugen. Efter personalemøder tager samtalen specielt afsæt i referatet fra personalemødet og hvert halve år fra referatet fra Børne- og ungekonferencen.

SKEMAER

Nedenstående skemaer beskriver systematiserede fremgangsmåder i det pædagogiske arbejde og kan derfor betragtes som metoder. Men da de ikke optræder som pædagogiske metoder i den officielle terminologi, er de rubriceret som ”SKEMAER”.

”Skabelon for statusrapporter”
Alle statusrapporter vedr. beboere på Havhøj er opbygget ud fra den samme skabelon. Kontaktpædagogen skriver statusrapporten og færdiggøres endeligt sammen med den pædagogiske konsulent.

”Registrering af den enkelte beboers funktionsniveau”
Før kontaktpædagogen udarbejder en statusrapport, udfylder beboeren og kontaktpædagogen et registreringsskema vedr. den enkelte beboers funktionsniveau. De gør det særskilt og sammenholder efterfølgende deres registrering, som bruges til refleksion og aftaler ift. At skabe den bedst mulige udvikling hos beboeren.

”Hjælpehæfte til skriftlig dokumentation”
Et redskab til kontaktpædagogen, hvor der er spørgsmål under hvert tema / overskrift, som kontaktpædagogen kan besvare i beskrivelsen af beboeren. De samme temaer / overskrifter går igen i statusrapporten, Registrering af den enkelte beboers funktionsniveau og i den daglige journalføring i dagbogssystemet Planner4you.

”Ressourcer og udviklingspotentialer”
Skemaet bruges til at give beboeren øget indsigt om egne ressourcer og udviklingspotentialer samt vanskeligheder og begrænsninger. Beboerens valg af mål indgår her, og det er muligt for beboeren via dette skema at følge sin egen udvikling. Dermed bruges den løbende udfyldning af skemaet også som dokumentation af udviklingen. Samtidig indgår skemaet i udarbejdelsen af beboerens statusrapport.

Beboerevaluering
Beboeren udfylder dette evalueringsskema alene eller sammen med en leder. Der er både et pædagogisk og trivselsmæssigt fokus i forhold til beboeren og et personalemæssigt fokus i og med at det også er personalets indsats, herunder relationen mellem voksne og beboeren, der evalueres.

Slut-evaluering
Inden for de sidste 3 måneder af beboerens ophold udfylder beboeren skemaet ”Slut-evaluering”.

Opfølgnings-evaluering
I et forsøg på at måle langtidseffekten af vores indsats på Havhøj, har vi i 2015 besluttet at foretage en opfølgningsevaluering ca. et halvt til et år efter flytning fra Havhøj. Beboeren skal indvilge i at udfylde skemaet.

Sags – og episodeanalyse
Et skema, som typisk vil bruges, når en indsats på en ung skal planlægges, når indsatsen planmæssigt evalueres, eller når indsatsen ikke fører til tilfredsstillende resultater. Der er tale om en refleksionsmodel, som bruges til at belyse faglige problemstillinger med henblik på at øge forståelse og finde veje til løsning.

Ugeskema
Skemaet bruges til registrering af, hvordan beboeren varetager sine pligter, sin selvstændighedstræning. Det dækker en uge ad gangen og udfyldes dagligt af de medarbejdere, der er på vagt. En leder tager skemaet med til ugesamtalen med beboeren.

Strukturplan
Planen udgøres af et skema over indholdet i overskriftsform af beboerens hverdag i en uge frem. For nogle beboere er skemaet mere detaljeret og udspecificeret.

 

Beboerens oplevelse af inddragelse
Skemaet bruges til at måle beboerens aktuelle oplevelse af medinddragelse på forskellige områder f.eks. i hverdagen på Havhøj, indretning af værelse, valg af arbejdspunkter, udformning af statusrapporten.

Selvregistreringsskema/ Kognitivt skema
Skemaet laves helt individuelt til den enkelte beboer og bruges bl.a. til at registrere adfærd/udvikling, f.eks. når en beboer ønsker at blive bedre til at kommunikere med de andre beboere, eller til at få klaret praktiske ’ting’ som bad og tandbørstning. Registrering af hvor meget og på hvilket plan f.eks. en social angst fylder, når en beboer har besluttet, at han skal starte med at være med på indkøb etc. Skemaet indgår i de medfølgende udviklingssamtaler, i ugesamtalerne og evt. i statusrapporterne.