+ 45 9863 3100 [email protected]

Opholdets 4 faser

Indslusning

Tema: Skabe trygge relationer

Strækker sig oftest over de første 3 mdr. Beboeren skal finde fodfæste, finde sig til rette på Havhøj, få relationer, ikke mindst til kontaktpersonen, og blive bekendt med nærmiljøet. Særligt fokus på omsorg og nærvær. Der er udarbejdet internt materiale for medarbejderne omkring vigtige psykiske og praktiske forhold for beboeren og omkring indflytningen. Før indflytningen får beboeren tildelt sin primære kontaktperson, som har en særlig og veldefineret rolle i forhold til beboeren, dennes familie og øvrige netværk, og der styres mod at opbygge en tryg relation mellem beboeren og kontaktpersonen. I det omfang det er muligt involveres beboeren i udformningen af deres første statusrapport. PAS-test indgår som et vigtigt analyseredskab i denne fase.

Udvikling

Tema: Stabilisering og øge selvstændighed, ansvar og socialisering

Hovedopgaven er, at beboeren arbejder på at tage stadigt mere ansvar, i første omgang for sig selv og dernæst for sine omgivelser. Der arbejdes med beboerens selvbillede med henblik på at skabe mere realisme i synet på sig selv, åbne op for at kunne se muligheder i livet og kunne sætte mål for sig selv. Vi har ugentlige udviklingssamtaler mellem beboeren og kontaktpersonen, samt mellem ledelsen og beboeren. Inden skriftlig opfølgning, er der en grundig evaluering af statusrapporten sammen med beboeren og kontaktpædagogen. Her bruger vi også skemaet ”Ressourcer og potentialer” og ”Funktionsniveau skema”. Vi anvender en række gennemprøvede metoder, teknikker og skemaer.

Internt efterværn / botræning

Tema: Afprøvning af selvstændighed, ansvar og socialisering

Internt efterværn / botræning skal være besluttet af beboeren, forældre og anbringende myndighed senest 6 mdr. før det fyldte 18 år, for at revidere handleplanen. Beboeren, forældre og anbringende myndighed skal også tage stilling til det videre forløb med hensyn til uddannelse, beskæftigelse samt øvrige relevante forhold.
Beboeren er fortsat fuldt indskrevet på Havhøj, og der støttes op om beboeren efter udviklingsmålene som hidtil, samtidig med at eksternt samarbejde fortsætter som hidtil. Dog tager beboeren i lidt højere grad selv ansvar for aftaler, deltagelse i møder etc. Internt efterværn / botræning foregår i hovedhuset eller i ”Botræningshuset”, som er et selvstændigt lille hus beliggende på Havhøjs grund. Beboeren får større mulighed for at afprøve sin selvstændighed og få tydeliggjort, hvad vedkommende selv kan klare, og hvad der fortsat skal ydes hjælp til.
Internt efterværn / botræning indebærer, at beboeren arbejder mere fokuseret på øget selvstændighed ved:
At være selvhjulpen i rimelig høj grad
At have ansvar for sin hverdag i højere grad
At administrere sin økonomi efter formåen
At være fokuseret på at arbejde med sin selvstændighedstræning, de praktiske ting, så som tøjvask, rengøring, indkøb og madlavning etc.
Efter formåen, at være fuldt ansvarlig for at planlægge og administrere sin fritid: fritidsbeskæftigelse, interesser, fester, samvær med kammerater og kæreste, hjemrejser, etc.
Ved afslutningen af opholdet på Havhøj udarbejdes sidste skriftlige opfølgning, indeholdende resumé af, hvad beboeren har lært/er blevet bedre til i tiden på Havhøj, og hvilke vanskeligheder og udfordringer, der fortsat er, samt forslag til fremtidige støtteforanstaltninger.

Eksternt efterværn

Kan gives i forlængelse af opholdet på Havhøj, og er tilpasset i form og omfang.

Hvis Havhøj skønner, at beboeren er klar, og hvis beboeren og anbringende myndighed ønsker det, er der mulighed for at etablere en efterværnsaftale, når beboeren flytter fra Havhøj. Det er en forudsætning, at beboerens bopæl er i rimelig afstand fra Farsø, hvis aftalen om maksimalt efterværn skal kunne fungere i praksis.

Efterværnet aftales individuelt, og kan indeholde støtte til:

 • udviklingsmålsætninger i den afsluttende statusrapport
 • styring af indkøb, madlavning, rengøring, etc.
 • at bo selvstændigt (socialt, praktisk, normer, etc.)
 • planlægning og styring af økonomi
 • at gennemføre uddannelse/arbejde, herunder: samarbejde med uddannelsessted eller arbejdsplads
  personlige udfordringer af psykisk og følelsesmæssig karakter
  fremtidsplaner
 • at forstå og administrere post/ E-Boks, herunder: forsikringer, fagforening, offentlige myndigheders skrivelser, etc.
 • at få og bevare indhold i fritiden, fridage og ferier
 • administration, skriftlig opfølgning af Efterværnsaftale.

Efter udflytning fra Havhøj tilbydes beboeren muligheden for at besøge Havhøj efter behov.

Beboeren opfordres til at evaluere opholdet sammen med en af lederne, 6 – 12 måneder efter udflytningen, med henblik på gensidig læring og udvikling.

Der afholdes ’Gammel beboerdag’ for beboerne, der tidligere har boet på Havhøj.