+ 45 9863 3100 [email protected]

Organisation og udvikling

På Havhøj ser vi en nøje sammenhæng mellem på den ene side klare rammer for arbejdet, kompetente ansatte, fokus på udvikling og trivsel og på den anden side en kvalificeret faglig indsats.

KLARE RAMMER FOR ARBEJDET
Ved ansættelsen får alle medarbejdere udleveret et eksemplar af Medarbejdermappen. Denne indeholder områder som funktionsbeskrivelse, værdigrundlag, cirkulærer om f.eks. magtanvendelse og tavshedspligt m.m. Mappen bliver gennemgået og drøftet med ledelsen. Medarbejderne skriver under på, at de har læst og fået gennemgået mappen.

 KOMPETENTE ANSATTE
Det er helt afgørende for os, at alle ansatte på Havhøj har kompetencer, der modsvarer de ansvarsområder og opgaver, de varetager i forhold til målgruppen / den aktuelle beboergruppe. Undervisning og læring skal kunne omsættes til relevant faglig praksis. Derfor handler det for os ikke kun om formelle kompetencer via eksterne uddannelser og kurser, men i meget høj grad også om intern kompetenceudvikling relateret til praksis.
På Havhøj har vi tilknyttet følgende eksterne samarbejdspartnere:

John Zeuthen: Psykolog – tilknyttet Havhøj siden 2011

En vigtig del af Havhøjs faglige udvikling udspringer af vores løbende supervision og undervisning af psykolog John Zeuthen. Både personalet og ledelsen er med til undervisningen og supervisionerne. Fokus er både på forståelse og relevant tilgang til beboerne på Havhøj, f.eks. deres problemstillinger, diagnoser og trivsel. Derudover arbejdes der også med medarbejdernes trivsel og på, hvad arbejdet gør ved den enkelte medarbejder. Vi oplever, at der kommer god faglig og personlig læring ud af undervisningen og supervisionerne. I samarbejde med John Zeuthen iværksætter vi ligeledes en intern neuropædagogisk screening af alle beboerne ud fra Havhøjs observationer inden for de første 3 måneders ophold, som bruges i forbindelse med udarbejdelse af beboerens statusrapport.

Jacob Ørnberg: Børne- og Ungdomspsykiater – tilknyttet Havhøj siden 2016

Jacob Ørnberg bliver løbende brugt til undervisning og supervision af medarbejdere og ledelsen. Endvidere vil Jacob have samtaler med beboere efter behov og evt. forældre. Herfra laver han en vurdering / erklæring med anbefalinger til evt. tiltag.

Kjeld Læssøe – udviklingskonsulent og psykoterapeut – tilknyttet Havhøj siden 2014

TRIVSEL
Mindst hver 3. år gennemfører Havhøj en arbejdspladsvurdering (APV). Havhøj har en arbejdsmiljøgruppe bestående af ledelse og en medarbejder. Gruppen holder møder mindst 2 gange om året. Gruppen har udarbejdet en arbejdsmiljømappe, som alle faste medarbejdere er bekendt med. Mappen indeholder bl.a. APV-er, de løbende arbejdstilsynsrapporter og diverse beredskabsplaner. På den faste supervision ved den eksterne supervisor indgår medarbejdernes trivsel efter behov.
Der afholdes MUS-samtaler med medarbejderne en gang om året. I erkendelse af, at tydelige rammer er en af forudsætningerne for medarbejdernes trivsel, får hver medarbejder ved ansættelsen en medarbejdermappe, som indeholder rammerne for arbejdet. Én gang om året er der et personale arrangement. I flere år har der i samme forbindelse været med en enkel overnatning i et sommerhus. To personer planlægger på skift programmet. Indholdet varierer inden for overskriften ”Samvær”. Sidste torsdag før juleferien afholdes der en fælles julefrokost for både beboerne og ansatte på Havhøj.Vi har specielt arbejdet med beboere med forstyrrelser omkring opmærksomhed, tilknytning og personlighed og beboere udsat for omsorgssvigt og / eller seksuelle overgreb mellem 12 og 24 år.