20 42 22 44 [email protected]

Organisation og udvikling

På Havhøj ser vi en nøje sammenhæng mellem på den ene side klare rammer for arbejdet, kompetente ansatte, fokus på udvikling og trivsel og på den anden side en kvalificeret faglig indsats.

KLARE RAMMER FOR ARBEJDET

Ved ansættelsen får alle medarbejdere udleveret et eksemplar af Medarbejdermappen. Denne indeholder områder som funktionsbeskrivelse, værdigrundlag, cirkulærer om f.eks. magtanvendelse og tavshedspligt m.m. Mappen bliver gennemgået og drøftet med ledelsen. Medarbejderen skriver under på, at hun har læst og fået gennemgået mappen.

KOMPETENTE ANSATTE

Det er helt afgørende for os, at alle ansatte på Havhøj har kompetencer, der modsvarer de ansvarsområder og opgaver, de varetager i forhold til målgruppen / den aktuelle ungegruppe. Undervisning og læring skal kunne omsættes til relevant faglig praksis. Derfor handler det for os ikke kun om formelle kompetencer via eksterne uddannelser og kurser, men i meget høj grad også om intern kompetenceudvikling relateret til praksis.

Intern kompetenceudvikling

Da megen ekstern undervisning ofte er svær efterfølgende at omsætte til ændret faglig praksis, har Havhøj igennem alle årene satset meget på intern undervisning. Havhøj har i alle årene vægtet en høj kvalitet i undervisningen via kvalificerede undervisere. Den interne undervisning foregår bl.a. på ca. 8 temaarrangementer om året med den faste supervisor psykolog John Zeuthen, hvor der dels er undervisning og dels supervision. Endvidere har vi to temadage om året med udviklingskonsulent og psykoterapeut-mpf Kjeld Læssøe. Tidligere er vi gennem 8 år blevet undervist af psykiater Bjarne Nielsen, da flere af vores unge havde diagnoser eller blev diagnosticeret under opholdet på Havhøj. Også konsulent Lone Schultz har været underviser på stedet. For at fremme emplementeringen viser erfaringen også, at det er vigtigt, at det er alle fastansatte, der deltager i undervisningen.

Det vægtes højt, at alle med specielle kompetencer får vedligeholdt og udviklet disse via individuel supervision. Derfor deltager en leder i en Erfa-gruppe i forbindelse med lederuddannelse inde for Socialfaglig Ledelse på AU, en leder får supervision som opfølgning på kropsterapeutuddannelsen og en leder deltager i arbejdsgruppe omkring Planner 4 you. Endvidere deltager en leder og medarbejder i supervision som opfølgning på PAS -uddannelse.

Ekstern kompetenceudvikling

På Havhøj har vi flere faglige grunduddannelser repræsenteret blandt de ansatte: pædagog, pædagog studerende, socialfaglig lederuddannelse, idrætsunderviser, lærerstuderende, kropsterapeut, klejnsmed, maskinsnedker og salgsassistent. Endvidere har vi bl.a. følgende kurser repræsenteret: PAS -konsulent, motionsinstruktør, idrætskadebehandler, førstehjælp, pædagogpraktikvejleder, arbejdsmiljøuddannelse, assessor.

Den fastansatte gruppe har igennem årene flere gange taget på fælles eksterne kurser f.eks. har vi igennem mange år som gruppe eller individuelt deltaget i dage arrangeret af Psykiatrifonden og tre medarbejdere har taget PAS –konsulent uddannelsen og en kropterapeutuddannelse.

For ca. 3 år siden besluttede ledelsen, at medarbejdere uden pædagogisk uddannelse skulle tage en merit pædagogisk uddannelse, når de havde opnået tilpas meget pædagogisk erhvervserfaring.

Strategisk planlægning

Vi vil fortsætte med intern kompetenceudvikling i form af undervisning og supervision af psykolog John Zeuthen med udgangspunkt i den aktuelle ungegruppe og deres diagnoser, problemstillinger og udvikling, og hvad der ellers kan komme til at fylde i form at input udefra eller indefra. Endvidere vil vi arbejde videre med opkvalificering af Havhøjs tilbud, bl.a. omkring det målrettede arbejde med fokus på indikatorer, skriftlighed, evaluering, dokumentation og effektmåling med udviklingskonsulent og psykoterapeut-MPF Kjeld Læssøe. Både John og Kjeld bruges fortsat også til supervision af ledelsen.

Derudover vil vi løbende sætte fokus på det der er aktuel i forhold til den aktuelle Børn og ungegruppe f.eks. motivationsarbejde og lave internt undervisning og efterfølgende implementere disse områder i det pædagogiske arbejde.

Som et vigtigt led i at sikre at Havhøj fremover har de nødvendige kompetencer, har vi besluttet at udarbejde en 3-årig kompetenceudviklingsplan for tilbuddet, som sikrer at vi fremadrettet erhverver os eventuelle manglende kompetencer i forhold til vores målgruppe/aktuelle børn og ungegruppe.

TRIVSEL

Mindst hver 3. år gennemfører Havhøj en arbejdspladsvurdering (APV). Havhøj har en arbejdsmiljøgruppe bestående af ledelse og en medarbejder. Gruppen holder møder mindst 2 gange om året. Gruppen har udarbejdet en arbejdsmiljømappe, som alle faste medarbejdere er bekendt med. Mappen indeholder bl.a. APV-er, de løbende arbejdstilsynsrapporter og diverse beredskabsplaner. På den faste supervision ved den eksterne supervisor indgår medarbejdernes trivsel efter behov. Endvidere indgår medarbejdernes trivsel som fast første punkt på alle personalemøder.

Der afholdes MUS-samtaler med medarbejderne en gang om året. I erkendelse af at tydelige rammer er en af forudsætningerne for medarbejdernes trivsel får hver medarbejder ved ansættelsen en medarbejdermappe, som indeholder rammerne for arbejdet. Én gang om året er der et personale arrangement. I flere år har der i samme forbindelse været med en enkel overnatning i et sommerhus. To personer planlægger på skift programmet. Indholdet varierer inden for overskriften ”Samvær”. Sidste torsdag før juleferien afholdes der en fælles julefrokost for både unge og ansatte hos lederen.