+45 20 42 22 44 [email protected]

Regodkendelses besøg den 12-03-2015

Samlet konklusion.
Det er socialtilsynets samlede vurdering, at opholdssted og bo -tilbuddet Havhøj er et velfungerende tilbud. Det vurderes, at ledelsen og personalet er kvalificeret og der anvendes relevante tilgange og metoder afstemt og tilpasset målgruppen. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at der er høj trivsel hos både beboere og medarbejdere. Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad støttes i forhold til, at få mest muligt ud af deres potentialer på uddannelses -og beskæftigelsesområdet. Personalet respekterer og anerkender i høj grad beboerne og der er en udtalt tryghed og tillid mellem beboere og deres kontaktpersoner. Tilbuddet har et godt forældresamarbejde hvilket vurderes, at være medvirkende til, en stabil anbringelse og et udviklende ophold. Havhøj har et høj grad af skriftlighed og dokumentation for indsatsen og forebygger og håndterer magtanvendelser og overgreb efter forskrifterne på området. Det vurderes, at der er sammenhæng mellem tilbuddets pris og kvalitet ligesom der er udsigt til fortsat bæredygtig drift. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer både inde og ude, i høj grad understøtter beboernes udvikling og trivsel. I forbindelse med regodkendelse ansøger tilbuddet om opnormering af en plads, således at Havhøj fremover har i alt 8 pladser, hvilket kan imødekommes fordi der er et ekstra værelse og der er sammenhæng mellem pris og kvalitet. Derforuden ønsker ledelsen, at et generationsskifte i ledelsen bliver realiseret ifm. regodkendelsen. Opholdssted og bo -tilbud Havhøj godkendes jf. SEL § 66.5, § 76 og § 107 til i alt 8 pladser, heraf op til 3 pladser jf. § 107. Målgruppen er børn, unge og voksne i alderen 12-25 år med vanskeligheder i form af: – Spiseforstyrrelser – Opmærksomhedsforstyrrelser – Tilknytningsforstyrrelser – Personlighedsforstyrrelser – Seksuelt overgreb Socialtilsyn Nord udsteder i forbindelse med regodkendelsen følgende vilkår:

Tilbuddet skal udarbejde skriftlige retningslinjer for forebyggelse, håndtering og opfølgning af overgreb beboere imellem og beboere og personale imellem – vilkåret er opfyldt i høringsperioden.

Konklusionen på de enkelte temaer i kvalitetsmodellen

Uddannelse og beskæftigelse.
Det er tilsynets vurdering, at børnene/de unge i høj grad støttes i forhold til at få mest muligt ud af deres potentialer på uddannelses og beskæftigelsesområdet. Støtten gives individuelt ud fra delplaner på hvilke der er opfølgning efter gældende regler og i øvrigt efter behov. De unge får god støtte i forhold til at komme i gang og til at fastholde uddannelse og beskæftigelse. De unge er i vidt forskellige tilbud, som passer til deres aktuelle behov, selvom transporten i visse tilfælde er kompliceret. Der gøres en stor indsats for at finde det rette tilbud til den enkelte ung/barn, og der støttes i forhold til fremmøde, så de unge overholder undervisningspligten.

Selvstændighed og relationer.
Det vurderes, at der laves konkrete og detaljerede delplaner for de unge, og der gøres en indsats for, at de unge er inddragede og informerede om deres målsætninger og delplaner. Der gøres en stor indsats for, at de unge deltager i sociale aktiviteter, da det for målgruppen er udfordrende og som regel er en del af målsætningen. Der bliver dog taget hensyn til de unges modvilje og fravalg af sociale aktiviteter respekteres. De unge har samvær med deres familie og netværk ud fra deres respektive forudsætninger og alder. Familie og netværk kommer på besøg og er velkomne i tilbuddet. De unge har en kontaktperson, der er en fortrolig voksen. Derudover er der mulighed for at kontakte andre medarbejdere, såfremt der er behov for det.

Målgruppe, metoder og resultater.
Det vurderes, at tilbuddet anvender relevante metoder henset til målgruppen. Der er til stadighed vurderinger af, hvorvidt de unge er velplacerede og tilhører målgruppen. Der udarbejdes delplaner/udviklingsplaner i samarbejde med de unge, der inddrages i det omfang det er muligt. Der gøres en stor indsats for, at de unge bliver inddraget og informeret om deres egen sag og situation. De unge får støtte i forhold til deres fysiske og mentale sundhed. Det vurderes, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser og overgreb på en lovlig og relevant måde.

Organisation og ledelse
Det er tilsynets vurdering, at Havhøjs ledelse, samlet set, har relevante kompetencer. Lederen har ingen socialfaglig uddannelse, men har mange års erfaring med målgruppen samt en lederuddannelse og nogle relevante kurser. Leder har været stedfortræder siden 2006 og er nu blevet leder af tilbuddet. Stedfortræder er uddannet pædagog, sygehjælper og krops-og samtaleterapeut. Herudover har begge kursus i PAS konsulent. Ledelsen har fokus på faglig mangfoldighed blandt personalet for, at kunne dække beboernes behov bedst muligt. Det vurderes, at den daglige ledelse varetages kompetent. Beboerne har i tilstrækkelig grad kontakt til personale med relevante kompetencer. Tilbuddet har, bortset fra den ekstraordinære situation det var, at udskifte uuddannet personale med uddannet, en personalegennemstrømning som er på niveau med sammenlignelige arbejdspladser. Sygefraværet vurderes i det forløbne år, at være højere end på sammenlignelige tilbud, idet to medarbejdere har været langtidssygemeldte. Disse er dog aktuelt, raskmeldte.

Kompetencer
Det er tilsynets vurdering, at personalegruppen samlet set, besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Der er en overvægt af medarbejdere ansat til pædagogiske opgaver, der har en social faglig uddannelse. Personalet ansættes med fokus på mangfoldighed for bedst muligt at tilgodese beboernes forskellighed. Tilbuddet har fokus på og prioriterer personalets efteruddannelse, vidensdeling, sparring og supervision. Tilsynet observerede at personalet havde en respektfuld og anerkendende tilgang til beboerne hvilket affødte en god og let stemning og det var tydeligt, at beboerne følte sig trygge sammen med personalet. Dette gav ligeledes beboere og deres pårørende samstemmende udtryk for.

Økonomi
Beyerholm Farsø, Ole H. Poulsen, har ved aflæggelse af regnskabet for 2013, den 30/4 -14, afgivet erklæring uden forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger. Budgettet for 2015 indeholder de fornødne poster. Der budgetteres med en belægningsprocent på 95 %. Dækningsgraden (efter personale) i budgettet kan beregnes til 37,4 %. Dette giver den fornødne økonomi til udgifter ud over personalet. Ultimo 2013 er soliditetsgraden 30,0 %. Egenkapitalen udgør 400 t kr. hvilket svarer til 6,3 % af et års budgetterede indtægter. Budgettet for 2015 indeholder de fornødne poster. Der budgetteres en meget stor andel fast personale, lige som der er afsat væsentlige midler til kompetenceudvikling. Der er ikke indberettet nøgletal fra Årsrapport på Tilbudsportalen. Dette er dog endnu ikke et lovkrav, og forventes indberettet fyldestgørende ved aflæggelse af regnskabet for 2014, senest 1. maj 2015.

Fysiske rammer
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter beboernes udvikling og trivsel. Huset er velindrettet og med en god planløsning for målgruppen. Det vægtes at tilbuddet har fået bygget en udslusningslejlighed bagest i haven hvilket optimerer bostøttetræningen for de beboere, som er på vej ud for, at bo for sig selv.