20 42 22 44 [email protected]

Værdier og menneskedsyn

Værdigrundlaget for Havhøj er udarbejdet af personalegruppen i fællesskab, for at sikre ejerskab og overensstemmelse. Vores kerneværdier er: rummelighed – åbenhed – forandringsparathed – ansvarlighed – helhedsorientering – glæde og humor.

RUMMELIGHED
Med rummelighed som kerneværdi mener Havhøj, at kunne rumme alt det de unge indeholder, og møde de unge hvor de er, og som de er. De ansatte kan se, forstå, acceptere, og handle i forhold til de unges forskellighed og forskellige familiebaggrund.

ÅBENHED
Åbenhed som kerneværdi betyder, at personalerne tilstræber, at de unge, de unges netværk, etc, føler sig respekterede, og er trygge ved og glade for Havhøj, fordi respekt og tryghed er forudsætningen for åbenhed, og fordi glæde og tilfredshed er smittende og åbner mennesker for hinanden. Fokus er på at lytte og spørge, frem for at råde og diktere. De unge skal føle sig medindraget. Åbenheden skal ses i sammenhæng med tavshedspligt.

FORANDRINGSPARATHED
Forandringsparathed som kerneværdi betyder elasticitet i tænkning og løsninger. Kreativitet i tanke og handling. Med forandringsparathed tænkes især, at møde de unge hvor de er, og udvikle videre derfra. Det fælles ’stofskifte’ sikrer, at personalerne også forandrer sig i takt med de unge.

Forandringsparathed fordrer en bred vifte af muligheder, som tilpasses individuelt, og til den konkrete situation. Dette betyder også, at den ansatte er indstillet på at prøve noget nyt, hvis den hidtidige praksis ikke har givet de ønskede resultater.

HELHEDSORIENTERING
Det pædagogiske arbejde er helhedsorienteret. Helhedsorientering som kerneværdi understreger, at overblik og sammenhæng i livet giver grundlag for både at forstå udviklingen og skabe udvikling. Helheden ses, søges, og skabes især i den unges baggrund/ kultur/ livshistorie, nutidige adfærd og den kontekst denne adfærd udspilles i, samt i fremtidige muligheder. På Havhøj har vi fokus på ”den hele person” i den unge, bl.a ud fra erkendelsen af at fysik og psyke er forbundet i et sammenhængende hele. Endvidere arbejder vi med ”det hele liv” forstået på den måde, at den unge skal kvalificeres til at leve et selvstændigt liv, hvor hun skal fungere i forskellige kontekster og hvor hendes mange og forskelligartede behov så vidt muligt skal opfyldes.

ANSVARLIGHED
Med ansvarlighed som kerneværdi mener Havhøj, at tage vare på – de unge, kollegerne, sig selv, opholdsstedet Havhøj, forældrene, samarbejdsparterne, dyr, ting, omgivelserne, etc.
Det personlige ansvar – at få egne erfaringer, og lære af dem – især, ’Hvad er godt for mig og hvad er ikke godt for mig?’ samt tydeligt at kende forskel på kan og skal, er basal læring, som Havhøj bestræber sig på, at de unge får erfaring med, og lærer af. Ansvarlighed tænkes også ved, i situationen, at kunne handle med omtanke og have selvkontrol. Det er ønskværdigt, at de unge på Havhøj udvikler sig relationelt, og lærer at blive ansvarlige – først for sig selv – derefter for andre – bliver socialt ansvarlige samfundsborgere.

HUMOR OG GLÆDE
Humor og glæde er kerneværdi, fordi humor og glæde gør alting lettere, får svære ting til at glide nemmere, og gør læring mulig. Humor og glæde er i høj grad stemningsgivere, og sikrer en god tone. Humor og glæde giver ligeværdighed, fællesskab, og energi.

MENNESKESYN
Havhøjs menneskesyn er dialektisk, barnet fødes som en reel medspiller i sit eget liv, og i dannelsen af sin egen identitet. Havhøj mener, at mennesker (børn) fra fødslen er forskellige, og fødes med sociale kompetencer, i form af aktiv søgen mod kontakt og samspil, og børn har en iboende drivkraft til at udvikle sig, og være kundskabssøgende. Alle præges dog på godt og ondt af de fællesskaber, de indgår i.
Den aktuelle tidsalder er præget af individualisering. Barnet skal hjælpes til at udvikle sig på sine egne præmisser – normer må internaliseres, og barnet må lære at regulere sig selv. En vigtig del af udviklingsopgaven er at udvikle selvbeherskelse.

Psykisk sundhed ser vi som evnen til at leve et selvstændigt liv, hvor den enkelte kan træffe de valg, som han synes er vigtige med henblik på at leve et for ham tilfredsstillelse, indholdsrigt og meningsfuldt liv. I dette ligger, at psykisk sundhed for os også handler om, at den enkelte oplever at have værdi både for andre og i synet på sig selv.

Alle ansatte er bekendt med værdigrundlaget, som jævnligt indgår i pædagogiske eller andre drøftelser, og det evalueres minimum hvert 3. år.