+ 45 9863 3100 [email protected]

Værdier og menneskesyn

Værdier og menneskesyn

Værdigrundlaget for Havhøj er udarbejdet af personalegruppen i fællesskab, for at sikre ejerskab og overensstemmelse. Vores kerneværdier er:

RUMMELIGHED
Med rummelighed som kerneværdi tilstræber Havhøj at kunne rumme alt det, beboerne indeholder, og møde beboerne hvor de er, og som de er. Medarbejderne kan se, forstå, acceptere, og handle i forhold til beboernes forskellighed og forskellige familiebaggrunde.

ÅBENHED
Åbenhed som kerneværdi betyder, at medarbejderne tilstræber, at beboerne, beboernes netværk, etc, føler sig respekterede, og er trygge ved og glade for Havhøj, fordi respekt og tryghed er forudsætningen for åbenhed, og fordi glæde og tilfredshed er smittende og åbner mennesker for hinanden. Fokus er på at lytte og spørge, frem for at råde og diktere. Beboerne skal føle sig medinddraget. Åbenheden skal ses i sammenhæng med tavshedspligt.

FORANDRINGSPARATHED
Forandringsparathed som kerneværdi betyder elasticitet i tænkning og løsninger. Kreativitet i tanke og handling. Med forandringsparathed tænkes især at møde beboerne, hvor de er, og udvikle videre derfra. Det fælles ’stofskifte’ sikrer, at medarbejderne også forandrer sig i takt med beboerne.
Forandringsparathed fordrer en bred vifte af muligheder, som tilpasses individuelt, og til den konkrete situation. Dette betyder også, at den ansatte er indstillet på at prøve noget nyt, hvis den hidtidige praksis ikke har givet de ønskede resultater.

 

 

HELHEDSORIENTERING
Det pædagogiske arbejde er helhedsorienteret. Helhedsorientering som kerneværdi understreger, at overblik og sammenhæng i livet giver grundlag for både at forstå udviklingen og skabe udvikling. Helheden ses, søges, og skabes især i beboerens baggrund/ kultur/ livshistorie, nutidige adfærd og den kontekst denne adfærd udspilles i, samt i fremtidige muligheder. På Havhøj har vi fokus på ”den hele person” i beboeren, bl.a. ud fra erkendelsen af, at fysik og psyke er forbundet i et sammenhængende hele. Desuden arbejder vi med ”det hele liv” forstået på den måde, at beboeren skal kvalificeres til at leve et selvstændigt liv, hvor han/hun skal fungere i forskellige kontekster og hvor vedkommendes mange og forskelligartede behov så vidt muligt skal opfyldes.

ANSVARLIGHED
Med ansvarlighed som kerneværdi mener Havhøj at tage vare på – beboerne, kollegerne, sig selv, opholdsstedet Havhøj, forældrene, samarbejdspartnere, dyr, ting, omgivelserne, etc.
Det personlige ansvar – at få egne erfaringer, og lære af dem – især, ’Hvad er godt for mig og hvad er ikke godt for mig?’ samt tydeligt at kende forskel på kan og skal, er basal læring, som Havhøj bestræber sig på, at beboerne får erfaring med, og lærer af. Ansvarlighed tænkes også ved, i situationen, at kunne handle med omtanke og have selvkontrol. Det er ønskværdigt, at beboerne på Havhøj udvikler sig relationelt, og lærer at blive ansvarlige – først for sig selv – derefter for andre – bliver socialt ansvarlige samfundsborgere.

HUMOR OG GLÆDE

Humor og glæde er en kerneværdi på Havhøj, fordi humor og glæde gør alting lettere, får svære ting til at glide nemmere, og gør læring mulig. Humor og glæde er i høj grad stemningsgivere, og sikrer en god tone. Humor og glæde giver ligeværdighed, fællesskab, og energi.

MENNESKESYN
Havhøjs menneskesyn er dialektisk. Barnet fødes som en reel medspiller i sit eget liv og i dannelsen af sin egen identitet. Vi mennesker er fra fødslen forskellige, og vi fødes med sociale kompetencer, i form af aktiv søgen mod kontakt og samspil. Vi har en iboende drivkraft til at udvikle os og være kundskabssøgende. Det er dog vigtigt at slå fast, at mennesker fødes ind i og udvikler sig i sociale fællesskaber, som præger os psykisk, følelsesmæssigt og kropsligt. Vi mener, at mennesker altid i deres egen optik har gode grunde til at handle, som de gør. Grunde som oftest er skjult for omverdenen. Derfor møder vi altid beboerens med en åben nysgerrighed og vilje til at prøve at forstå verden, som han forstår den.

Alle ansatte er bekendt med værdigrundlaget, som jævnligt indgår i pædagogiske eller andre drøftelser, og det evalueres minimum hvert 3. år.

Vi har specielt arbejdet med beboere med forstyrrelser omkring opmærksomhed, tilknytning og personlighed og beboere udsat for omsorgssvigt og / eller seksuelle overgreb mellem 12 og 24 år.