20 42 22 44 [email protected]

Visitation

Når en ung ønskes anbragt på Havhøj, rettes telefonisk henvendelse eller mailkontakt til Havhøj.

Der henvises desuden til www.tilbudsportalen.dk for yderlige oplysninger, aktuelle priser, etc.

Før visitationsmødet skal der være fremsendt visitationsmateriale:Relevante sagsakter, beskrivelser og undersøgelser af den unge, f. eks. observations-/ udskrivningsmateriale fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk sygehus, diverse psykologisk – og neuropsykologisk undersøgelser, samt en social handleplan.Havhøj ønsker at få tydeliggjort den unges ressourcer og specielle behov, og hvad Havhøj konkret forventes at skulle arbejde med i forhold til den unge, etc.